Zaloguj

Informacje ogólne

Korzystając z serwisu SpanishInUse.com, akceptujesz zasady regulaminu serwisu, którego aktualna wersja udostępniana jest pod adresem:
http://spanishinuse.com/regulations.php
Właścicielem serwisu SpanishInUse.com (zwanym dalej Usługodawcą) jest:
Adam Kąkol,

Gwarancja satysfakcji

Zależy nam, żebyś był zadowolony z naszych usług. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis SpanishInUse.com działał niezawodnie. Dopuszczamy jednak możliwość krótkich przerw w działaniu ze względu na konieczne prace konserwacyjne i modernizacyjne.

W przypadku zawinionych przez nas przerw w działaniu serwisu dłuższych niż 12 godzin, zobowiązujemy się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na wykupione usługi o długości równej co najmniej okresowi czasu przez jaki serwis SpanishInUse.com był niedostępny, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia. Warunkiem uzyskania rekompensaty jest zgłoszenie przez Użytkownika faktu niedostępności serwisu lub jego istnotnej części najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od momentu wystąpienia awarii.

Zalecane przeglądarki internetowe

Do korzystania z serwisu SpanishInUse.com wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Sprzęt i oprogramowanie użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne opisane na stronie http://spanishinuse.com/faq.php.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci internet po stronie Użytkownika.

Konta Użytkowników

Założenie konta w serwisie SpanishInUse.com jest bezpłatne. Użytkownik zakładając konto zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu. Zakładając nowe konto, Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

Nazwa konta nie może być słowem powszechnie uznawanym za obraźliwe ani godzić w niczyje dobre imię. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta adresu strony internetowej, ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisu SoanishInUse.com, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację przez system rozwiązywania problemów. W przypadku rezygnacji z usługi po rozpoczęciu korzystania z niej z przyczyn leżących po stronie Użytkownika opłata za niewykorzystaną część abonamentu nie podlega zwrotowi. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez pisemne oświadczenie w terminie do 10 dni od zawarcia umowy pod warunkiem, że nie zaczął jeszcze korzystać z usługi.

Abonament i dostęp do kursów

Uruchomienie dostępu do zamówionej usługi następuje po wpłynięciu należności na konto Usługodawcy, lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności. Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi zamówioną usługę jeszcze przed wpłynięciem należności, o ile Użytkownik prześle potwierdzenie dokonania wpłaty. Okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi, a nie od daty dokonania zamówienia. Jeśli Użytkownik w momencie udostępniania usługi posiada ważny abonament na dany kurs, okres abonamentu będzie liczony od daty zakończenia poprzedniego abonamentu.

Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do niektórych treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu (o ile nie zawarł odrębnej umowy na korzystanie z platformy SpanishInUse.com, która stanowi inaczej). Dane na temat historii nauki Użytkownika są jednak zachowywane przez okres minimum 6 miesięcy, o ile Użytkownik nie zgłosi chęci usunięcia konta. Gdyby w przyszłości abonament został przedłużony, Użytkownik będzie mógł kontynuować kurs, nie tracąc historii przerabianych wcześniej lekcji i wykonanych powtórek.

Kupony promocyjne na dostęp do kursu kupowane od zewnętrznych dostawców (w tym kupony zakupione poprzez serwisy zakupów grupowych) mogą być zrealizowane zarówno na nowych kontach jaki i już istniejących, o ile szczegółowe zasady danej oferty nie stanowią inaczej.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Szanujemy Twoją prywatność. Twoje dane personalne nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem informacji takich jak nazwa konta, zdjęcie przypisane do konta, imię czy podstawowe statystyki nauki, które to mogą być wyświetlane w Twoim publicznym profilu i na innych podstronach serwisu (np. prezentujących listę Użytkowników SpanishInUse.com). Masz prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Podany adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do wysyłania wiadomości związanych z działaniem serwisu SpanishInUse.com oraz przesyłania treści reklamowych i informacji handlowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze promocyjnym - możliwość korzystania z usługi nie jest uzależniona od zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych.

Rejestrując się w serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez SpanishInUse.com, w celach związanych z korzystaniem z (w tym optymalizacji przez nas przebiegu procesu nauki na podstawie analizy danych statystycznych), przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do powiadamiania Usługodawcy o każdej zmianie danych kontaktowych. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika błędnych danych lub niepowiadomienia Usługodawcy o zmianie danych.

Treść kursów i prawa autorskie

Materiały zawarte w serwisie SpanishInUse.com są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).

Materiały udostępniane przez Usługodawcę zarówno w ramach płatnej jak i darmowej częsci kursu mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu, korzystające z kursu w ramach licencji grupowej, lub korzystanie z darmowej wersji kursu z aktualnymi ograniczeniami funkcjonalności. Materiałów w formie listy słówek nie można drukować i kopiować ani rozpowszechniać innym osobom.

W przypadku chęci wykorzystania poza platformą SpanishInUse.com materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania lub dodawania niektórych elementów.

Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:
• dane teleadresowe osoby składającej reklamację,
• nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja,
• przedmiot reklamacji,
• uzasadnienie.

Reklamacja powinna zostać przesłana poprzez system rozwiązywania problemów, pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres serwisu SpanishInUse.com podany na stronie http://spanishinuse.com/?contact. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z serwisu SpanishInUse.com przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

Oszczędzaj swój czas

Teraz możesz uczyć się znacznie szybciej i efektywniej. Nasz system zatroszczy się o to byś dokładnie zrozumiał prawidłowe użycie zasad gramatycznych oraz słownictwa.

Ucz się w domu

Ucz się w każdej wolnej chwili. Dzięki nam nie musisz szukać szkół ani prywatnych lekcji z języka hiszpańskiego. Wszelkie niezbędne narzędzia do jego opanowania masz zgromadzone w jednym miejscu!

Śledź swoje postępy!

Dzięki systemowi statystyk możesz na bieżąco śledzić postępy swojej nauki oraz stopień opanowania materiału.